Home / PČELARSKI PRIBOR I OPREMA / PČELARSKI PRIBOR I OPREMA ZA OTVARANJE KOŠNICA I PREGLED PČELINJAKA

PČELARSKI PRIBOR I OPREMA ZA OTVARANJE KOŠNICA I PREGLED PČELINJAKA

Za pregled i rad sa pčelama neophodno je na pčelinjak poći sa
adekvatnom opremom. Najosnovnije za pčelara je da se opremi pčelarskom
dimilicom, pčelarskom kapom (pčelarskom bluzom ili kombinezonom) i
pčelarskim nožem.
Slika 42. Pčelarska kapa
sa kombinezonom
Slika 43. Postupak otvaranja košnice
Pčelarska kapa štiti lice i glavu od uboda (slika 42). Pravi se od
platnenog šešira u čiji obod se ugrađuje žica, preko koje pada til. Najbolja boja
tila je zelena ili crna, jer se oči ne umaraju. Til ne sme biti bele boje.
Pčelarska dimilica služi da se u njoj stvori dim pomoću koga se pčele
umiruju i tako izbegavaju nepotrebni ubodi, a povećava efikasnost rada (slika
43). Dimilica se sastoji iz: meha, cilindra, konusnog zatvarača i roštilja. Najbolji
materijal za sagorevanje je drvo, trud, karton, šišarke od kukuruza. Pčele po
82
pravilu ne treba mnogo dimiti, jer svako dimljenje isključuje jedan broj pčela iz
procesa rada. Košnici se prilazi sa bočne ili zadnja strane. Na leto se ubaci 2 do
3 dima, a kod razdvajanja nastavaka, nakon blagog odizanja prvog nastavka u
košnicu se ubaci par dimova da se pčele uklone iz tog ugla (Naumovski i
Krlevska, 1994). Osetivši dim pčele napune mednu voljku medom, postaju
tromije i manje ubadaju. Kod otvaranja košnice prvo podižemo krov, okrenemo
ga i postavimo blizu košnice tako da celom spoljnom stranom leži na zemlji. Na
njega dalje stavljamo nastavke u dijagonalnom položaju da se što manje lepe
zbog propolisa sa krovom. U toku rada doziramo dimljenje prema potrebi i
ponašanju pčela.
Pčelarski nož služi za otvaranje košnica i predstavlja gvozdenu polugu,
dužine 30 cm i širine 3 cm, koja je na jednom kraju proširena i zaoštrena, a na
drugom kraju je povijena pod uglom od 90° i takođe proširena i zaoštrena. Služi
za otvaranje košnice, odvajanje nastavaka košnice, razdvajanje i vađenje okvira
iz nastavaka, struganje i čiščenje okvira itd. Nož sa urezom za vađenje eksera
naziva se amerikaner.

About admin