Home / TIPOVI KOŠNICA / Langstrot – Rut košnica (LR)

Langstrot – Rut košnica (LR)

Langstrot Rut košnica (slika 37) je u svetu najzastupljenija u SAD,
Australiji i Novom Zelandu. Ovo je košnica nastavljača. Karakteristika ove košnice
je da se za plodište koriste 2 nastavka – tela, a za medište jedan ili više nastavaka.
Nastavci se ređaju jedan na drugi u vertikalnom smeru. U svako telo staje 10 okvira
dimenzije 43,2 x 20,3 cm. Postoji varijanta ove košnice sa 8 okvira.
Osnovni delovi ove košnice su:
1) Podnjača štiti pčelinja društva od rashladivanja i neprijatelja pčela.
Radi dužeg veka eksploatacije i zaštite od vlage premazuje se nekim sredstvom
za zaštitu drveta. Najbolje je koristiti podnjaču sa žičanom rešetkom, koja
omogućava da varoa pri antivarooznim tretmanima propadne kroz nju. Na isti
način kroz nju propadaju i sve mehaničke nečistoće na umetak od lesonita koji
se lako može očistiti. Podnjača sa čeone strane može da se produžuje u
poletaljku sa koje pčele poleću i sleću. Poletaljka može biti pokretna i da se po
potrebi sklanja i po potrebi postavlja. Takvo rešenje štedi prostor pri pakovanju
košnica koje se pakuju jedna do druge. Iznad poletaljke se nalazi letvica sa
urezom – leto kroz koje pčele izlaze i ulaze u košnicu. Leto se po potrebi može
sužavati ili proširivati ili potpuno uklanjati. Zimi, radi sprečavanja ulaska
miševa u košnicu, na leto se stavlja tzv. češalj.
2) Plodište – služi da se u njemu izvodi potomstvo, tj. mlade pčele kao i
da se lageruje rezervna hrana, polenov prah i med. Hrana služi za odgajivanje
legla, ishranu starijih članova pčelinje složene porodice i prezimljavanje.
Plodište se sastoji iz 2 nastavka sa po 10 okvira.
3) Medište je sezonski deo košnice i služi da se u njemu skladišti višak
meda (med koji se oduzima od pčela). Medište se u vreme prezimljavanja
uklanja. Radi lakšeg rada i obavljanja apitehničkih operacija u medobranju
mogu se upotrebiti polunastavci, ali ovo nije standard za LR košnicu.
4) Zbeg za mračnu ventilaciju je stalni deo košnice koji je uveo pčelar
Tihomir Jeftić. Zapremina zbega odgovara zbiru svih ulica iz plodišta, a ulica
predstavlja prostor između 2 okvira. Kod LR košnice u zadnjem delu zbega
75
ugrađena je hranilica koja služi za dodavanje tečne hrane. Hranilicu treba uvek
postavljati ka prednjem nagibu, tako da pčele mogu lako uzeti sirup. Osim
hranilice ugrađene u zbeg, u primeni su i plastične hranilice različite zapremine
(od 1 do 4 l) ili ram hranilice koje se dodaju u košnicu.
Zbeg za mračnu ventilaciju ima sledeće funkcije:
a) da omogući uspešnu selidbu pčela, tj. da obezbedi mračnu ventilaciju
košnice tako što prihvati sve stare pčele iz plodišta koje nisu na nezi legla,
b) da zaštiti pčele prilikom tretiranja biljaka raznim pestcidima,
c) da prihvati utopljavajući materijal (dodaje se u zbeg u toku zimskih
meseci),
d) da omogući dodavanje tečne i čvrste hrane i
e) da omogući uspešno tretiranje pčela protiv varoe (ako se zadimljavajući
listići dodaju preko zbega).
5) Krov štiti košnicu i pčelinje gnezdo od atmosferskih padavina i
osunčavanja. Osnova krova pravi se od drvenih daščica, debljeg lesonita ili
iverice i oblaže limom. Dimenzije krova su nešto veće od spoljašnje dimenzije
zbega. Krov ne naleže potpuno na zbeg zbog drvenih umetaka postavljenih u
uglove krova. Na taj način se obezbeđuje dobra ventilacija pčelinjeg gnezda.
Spoljašnjost košnice treba dobro zaštititi kako bi duže trajala u
proizvodnji. Najbolje je novu košnicu spolja najpre dva puta premazati
zagrejanim firnajzom, a potom preći uljanom farbom u svetlosivoj ili golubijoj
boji. Ovakav postupak treba ponoviti nakon tri do četiri godine, a po potrebi
ranije.

About admin